Adatvédelmi Tájékoztató

 www.magbonbon.hu| email: hello@seedbonbon.hu | mobil: +36 70 40 90 790

                            ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Seed Bonbon Handmade Kft. mint adatkezelő (Továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevekénységével kapcsolatos minden adatkezelést a hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint végzi el.

Az Adatkezelő elkötelezett vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük.

Az Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi internetes elérhetőségen (www.magbonbon.hu) folyamatosan elolvasható.

Amennyiben kérdése merül fel Tájékoztatónkkal és adatkezelésünkkel kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Jelen Szabályzat a tisztességes adatkezelés alapelvét szem előtt tartja.

 1. SZABÁLYZAT HATÁLYA

Jelen szabályzat 2018. július 19. napjátjól határozatlan ideig érvényes.

 FOGALMAK

Jelen Szabályzat alkalmazásában:

 • érintett: az a természetes személy, aki az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja azokat az adatait, amelyekből a személyére vonatkozó megállapítás tehető;
 • személyes adat: azok az adatok, amelyek az érintett személyt pontosan megismerhetővé tesz mások számára;
 • hozzájárulás: az érintettnek pontos ismeretekkel kell rendelkeznie az adatainak kezelésére vonatkozóan, majd önkéntes és határozott módon kell kinyilvánítania azt, hogy az adatainak kezeléséhez az adott módon beleegyezését adja;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: példálózó jelleggel az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi, pl. könyvelő;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 1. ADATKEZELÉS SORÁN ÉRVÉNYESÜLŐ ALAPELVEK

Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).

Az Adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a vállalkozás nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

Az Adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész. A vállalkozás minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

Az Adatkezelés a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

Az Adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a vállalkozás igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a vállalkozó gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A vállalkozó a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A www.magbonbon.hu weboldallal kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Amennyiben a hozzájárulást olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg az érintett, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érhető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. E jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, ilyen például az, amikor a számla kiállításához személyes adatokat kell kötelezően megadni.

Abban az esetben, ha nem saját személyes adataikat adják meg az Adatkezelőnek, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulás megszerzése.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSI ÉS MEGŐRZÉSI IDEJE

 

Személyes adatok:      

– jogi személy/természetes személy neve,

-jogi/ természetes személy lakcíme,

– telefonszáma,

– e-mail címe.

6.1 A weboldalon kezelt adatok

6.1.1. Vásárlás során megadott személyes adatok

A weboldalon történő vásárláskor nem szükséges regisztrált vásárlóként megadni adatait, azonban a megrendelés teljesítéséhez az alábbi személyes adatok megadása kötelező:

 • Név,
 • Adószám
 • E-mail cím,
 • Telefonszám,
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím, amennyiben eltér a szállítási címtől.

 Az adatok kezelésének célja a megrendelt termék vásárlóhoz való eljuttatása, számla kiállítása. Adatok megadása nélkül a vásárlás nem lehetséges.

A vásárláskor megadott személyes adatok a számviteli törvényben meghatározottak szerint 5+3 évig kerülnek megőrzésre. Az Adatkezelő a webáruház rendszerében a megrendeléskor megadott adatokat félévente automatikusan törli, de kérésre azonnali hatállyal törli a rendszeréből.

6.1.2. Kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok

Adatkezelő a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapján megadott adatokat a számítógép levelezőrendszerébe automatikusan továbbított e-mail formájában az Árajánlat elnevezésű könyvtárban tárolja. Az itt megadott személyes adatokhoz való hozzáférés önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben érintett kéri a kapcsolatfelvételi űrlapján megadott személyes adatainak törlését, úgy Adatkezelő a kérésnek haladéktalanul eleget tesz.

6.1.3. Cookie-k (sütik)

A weboldal használata során automatikusan rögzítésre kerülhetnek olyan anonim adatok, amelynek célja kizárólag statisztika készítése, és az informatikai rendszer technikai monitorozása miatt szükségesek. Ezeket az adatokat az Adatkezelő nem látja, azokat nem kezeli. A cookie-kat az érintett az internetes böngészőjében a Beállítások menüponton keresztül kikapcsolhatja, törölheti.

A cookie-k célja, hogy információkat gyűjtsenek a látogatókról és eszközeikről;  megjegyezzék a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;  megkönnyítik a weboldal használatát;  minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Munkamenet (session) cookie-k célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.magbonbon.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 A www.magbonbon.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a weboldal információkat gyűjt az oldal látogatottságáról, mely adatok célja az oldalra látogatók szokásainak megismerésre. Az általunk elért adatokat statisztikai célokra használjuk, konkrét személyes adatokat nem tudunk és nem is akarunk kinyerni belőlük.

6.1.4. Hírlevéllel kapcsolatos adatok

Adatkezelő rögzíti, hogy tevékenysége során hírlevél küldésére történő feliratkozásra van lehetőség weboldalán. A hírlevél küldésére történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, és a Mailchimp levelezőrendszerén keresztül kerülnek rögzítésre és tárolásra. A hírlevél feliratkozás feltétele az Adatvédelmi Tájékoztató megismerés és elfogadása.

A hírlevelek feliratkozóit a levelezőrendszer rögzíti, törlését a hírlevél alján található „leiratkozás” szövegrészre kattintva érintett kezdeményezheti illetve Adatkezelő  hello@seedbonbon.hu e-mail címére küldött kérelem útján is lehetőség van.

6.2.  Emailben érkező megkeresések, ajánlatkérések

Az Adatkezelőhöz beérkező online megkeresésekben, árajánlat kérésekben megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Ezen adatok az Adatkezelő tulajdonát képező számítógép levelezőrendszerében kerülnek tárolásra, és kérésre azonnal töröli őket. A beérkező levelek, ha törlésre nem érkezik korábban kérés, az adott év december 31-ig automatikusan törlésre kerülnek.

6.3. Messenger üzenetben vagy más online forgalomból érkező megkeresések

Az online megkereséskor megismert adatok (általában név, email cím) nem kerülnek átmásolásra és nem Adatkezelő nem rögzíti őket más felületeken. Kivételt képez ez alól a számlázáshoz szükséges adatok, melyeket a számla kiállításához szükségesek. Amint az adott megkeresés aktualitását veszti, törlésre kerülnek. Például egy Messengerben leadott rendelés esetén az üzeneteket a termék átvétele után töröljük.

6.4. Személyes megkereséskor megadott adatok

Adatkezelő a személyes találkozás (pl. rendezvény ideje alatt) alkalmából megadott adatokat az adott cél szerint tárolja.

Adatkezelő a rendeléskor a számlázáshoz szükséges adatokat használja a hatályos jogszabályok szerint, míg ajánlatkérés esetén, ha külön kérés nem érkezik erre vonatkozóan, azokat az adott év december 31-ig tárolja.

Az Adatkezelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről.

A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

 1. az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
 2. az adatkezelés célja;
 3. az érintettek kategóriájának, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 4. olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
 5. ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
 6. az adatkezelő által az adatkezelés biztonsága érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.
 1. Az ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSÁNAK HELYE

Az Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat a számítástechnikai eszközökön jelszóval védett módon kezeli, ezáltal garantálva, hogy illetéktelen személyek ne ismerhessék meg az érintettek adatait.

A papíralapú iratokat – melyek tartalmazzák az érintettek személyes adatait – elzárt helyen tartja.

A tárolás módja megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek, biztosítja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az adatokhoz, de az adatkezelő és az adatok megismerésére jogosultak részére hozzáférhető, kérés esetén hitelessége, változatlansága az adatoknak megfelelő módon igazolható.

 1. ÉRINTETT JOGAI

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, illetve törlését (kivéve kötelező adatkezelés esetén, például számlázáskor). Bármikor élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettségének megfelelően minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését valamint a hiányos adatok kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben valamelyik alábbi feltétel fennállása megállapítható:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, abban az esetben, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat gépi feldolgozásra alkalmas formában adjuk át, hogy ő azt más szolgáltatóval, más rendszeren tudja használni. .

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 1. ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Seed Bonbon Handmade Kft.

Székhely: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 20.

Adószám: 28735870-2-07

Elérhetőség: 2483 Gárdony, Vörösmarty u. 20. (nem üzlet, előre egyeztett időpontra lehet személyesen találkozót kérni)

E-mail: hello@seedbonbon.hu

Honlap: www.magbonbon.hu

Telefonszám: +36 70 40 90 790

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Az Adatkezelőnek átadott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat a törvényi előírásoknak megfelelően továbbítjuk harmadik félnek.

Adatkezelő az alábbi szolgáltatók felé továbbítja a személyes adatokat:

Tárhelyszolgálatat: Tárhelypark Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.

Számlázóprogram: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

https://onlineszamla.kulcs-soft.hu

Székhely: Budapest, Törökvész út 30/A, 1022

Futárszolgálató: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

https://gls-group.eu/

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Csomagszállító:

Adatkezelő tevékenysége során az alábbi szolgáltatásokat veszi igénybe:

Google Inc. – Google Analytics

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA

Facebook Inc.

Székhely: 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

Instagram LLC.

Székhely: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

A fenti pontban megnevezett vállalkozások által kínált szolgáltatások használata során az adatkezelésre vonatkozó szabályokat az általuk meghatározott adatvédelmi szabályok irányadók.

 1. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS

Az Adatkezelő köteles az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. E kötelezettsége alól az Adatkezelő abban az esetben mentesül, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintett jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, a valószínűsíthető következményeket, valamint az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedések.

 1. JOGORVOSLAT

Jogorvoslati jog érvényesítésének helye

A jogorvoslati jog gyakorlását megelőzően az érintett fordulhat az Adatkezelőhöz, hogy jogaikat egyszerűbb, gyorsabb, költségkímélőbb módon érvényesíthessék. Amennyiben az érintett Az Adatkezelőhöz intézett megkeresése nem vezet eredményre, az alábbi módon érvényesítheti jogait:

 • keresettel fordulhat lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez;
 • panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, az alábbi elérhetőségek egyikén:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 061-391-1400

Fax: 061-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 Az érintettek az alábbi esetekben élhetnek jogorvoslati jogaikkal

 1. Adatokról való tájékoztatás

Az érintett kérelmére az adatkezelő köteles tájékoztatást adni az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást adni. Amennyiben az adatkezelő a tájékoztatás adását megtagadja, a kérelmező jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

 1. Adatok helyesbítése, törlése, zárolása

Az érintett kérelmére, amennyiben annak valóságtartalma fennáll, az Adatkezelő köteles az adatot helyesbíteni.

 A Szolgálgató köteles törölni az adatokat, amennyiben az adatkezelés jogellenes, az érintett kérte, a kezelt adat hiányos vagy téves, az adatkezelés fentebb megjelölt célja megszűnt, törvényben meghatározott határideje az adat tárolásának lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy a törlés sértené az érintett jogos érdekét.

Megjelölésre abban az esetben kerül sor, ha az adat helyessége vitatható, és nem állapítható meg pontosan.

Az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatja az érintetteket az adatok helyesbítés, törlés, zárolás és megjelölés iránti kérelem elutasításáról. Az érintett ebben az esetben bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 1. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, – kivéve kötelező adatkezelés esetén –, illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Tiltakozás esetén a Szolgálgató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben az érintett nem ért egyet a döntéssel, 30 napon belül a döntés kézhezvételétől számítva bírósághoz fordulhat.

 1. Bírósági jogérvényesítés menete

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült el:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 1. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazottak nyilvánosan hozzáférhetőek, vásárláskor, hírlevél feliratkozáskor, kapcsolatfelvétel esetén az Adatfeldolgozó felhívja rá a figyelmet.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.  Az Adatfeldolgozó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Gárdony, 2022.08.22.

show
Select your currency
HUF Magyar forint
EUR euró